สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

การเขียนไฟล์ XML

หัวข้อนี้ผมจะพาเขียนโปรแกรม java เพื่อสร้างเอกสาร XML ไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับโปรแกรมอื่นๆ หรือไว้ใช้งานสำหรับ web service กันครับ โดยเราจะเขียนโค้ดง่ายๆ กัน

เริ่มจากสร้าง package ชื่อว่า write และทำการสร้างไฟล์ WriteXmlFile.java เข้าไป และเขียนโค้ดลงไปดังนี้

package write;

import java.io.File;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;

import org.w3c.dom.Attr;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;

public class WriteXmlFile {

  public static void main(String argv[]) {

    try {

      DocumentBuilderFactory docFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
      DocumentBuilder docBuilder = docFactory.newDocumentBuilder();

      // root elements
      Document doc = docBuilder.newDocument();
      Element rootElement = doc.createElement("company");
      doc.appendChild(rootElement);

      // staff elements
      Element staff = doc.createElement("Staff");
      rootElement.appendChild(staff);

      // set attribute to staff element
      Attr attr = doc.createAttribute("id");
      attr.setValue("1");
      staff.setAttributeNode(attr);

      // shorten way
      // staff.setAttribute("id", "1");
      // firstname elements
      Element firstname = doc.createElement("firstname");
      firstname.appendChild(doc.createTextNode("yong"));
      staff.appendChild(firstname);

      // lastname elements
      Element lastname = doc.createElement("lastname");
      lastname.appendChild(doc.createTextNode("mook kim"));
      staff.appendChild(lastname);

      // nickname elements
      Element nickname = doc.createElement("nickname");
      nickname.appendChild(doc.createTextNode("mkyong"));
      staff.appendChild(nickname);

      // salary elements
      Element salary = doc.createElement("salary");
      salary.appendChild(doc.createTextNode("100000"));
      staff.appendChild(salary);

      // write the content into xml file
      TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
      Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
      DOMSource source = new DOMSource(doc);
      StreamResult result = new StreamResult(new File("C:\\data/file.xml"));

      // Output to console for testing
      // StreamResult result = new StreamResult(System.out);
      transformer.transform(source, result);

      System.out.println("File saved!");

    } catch (ParserConfigurationException pce) {
      pce.printStackTrace();
    } catch (TransformerException tfe) {
      tfe.printStackTrace();
    }
  }
}

ผลการทำงาน
File saved!

ไปเปิดตำแหน่ง c:\\data/file.xml จะพบไฟล์ ให้เปิดดูข้างในจะพบว่ามีข้อมูลดังนี้

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<company>


<Staff id="1">

<firstname>yong</firstname>

<lastname>mook kim</lastname>

<nickname>mkyong</nickname>

<salary>100000</salary>

</Staff>

</company>

1 ความคิดเห็น:

Bowvie456 กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ

โพสต์ความคิดเห็น