สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

DOM

รุ้จักกับ DOM หรือ Document Object Model นั่นเอง คือมองทุกอย่างในเอกสารเป็นเสมือน วัถตุ แล้วไล่อ่านทีละชั้นเข้าไปได้เลย เช่น
<tree>
    <node>Test</node>
</tree>แบบนี้ครับ เอาล่ะเพื่อให้เข้าใจเราสร้างไฟล์ input.txt ในตำแหน่งดังนี้


เขียนโค้ดเข้าไปดังนี้
<?xml version = "1.0"?>
<class>
  <student rollno = "393">
   <firstname>dinkar</firstname>
   <lastname>kad</lastname>
   <nickname>dinkar</nickname>
   <marks>85</marks>
  </student>
  <student rollno = "493">
   <firstname>Vaneet</firstname>
   <lastname>Gupta</lastname>
   <nickname>vinni</nickname>
   <marks>95</marks>
  </student>
  <student rollno = "593">
   <firstname>jasvir</firstname>
   <lastname>singn</lastname>
   <nickname>jazz</nickname>
   <marks>90</marks>
  </student>
</class>

สร้าง package dom และสร้างไฟล์ TreeViewer.java เขียนโค้ดเข้าไปดังนี้
import java.io.File;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.Element;

public class TreeViewer {

  public static void main(String[] args) {

   try {
     File inputFile = new File("input.txt");
     DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
     DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
     Document doc = dBuilder.parse(inputFile);
     doc.getDocumentElement().normalize();
     System.out.println("Root element :" + doc.getDocumentElement().getNodeName());
     NodeList nList = doc.getElementsByTagName("student");
     System.out.println("----------------------------");
     
     for (int temp = 0; temp < nList.getLength(); temp++) {
      Node nNode = nList.item(temp);
      System.out.println("\nCurrent Element :" + nNode.getNodeName());
      
      if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element eElement = (Element) nNode;
        System.out.println("Student roll no : " 
         + eElement.getAttribute("rollno"));
        System.out.println("First Name : " 
         + eElement
         .getElementsByTagName("firstname")
         .item(0)
         .getTextContent());
        System.out.println("Last Name : " 
         + eElement
         .getElementsByTagName("lastname")
         .item(0)
         .getTextContent());
        System.out.println("Nick Name : " 
         + eElement
         .getElementsByTagName("nickname")
         .item(0)
         .getTextContent());
        System.out.println("Marks : " 
         + eElement
         .getElementsByTagName("marks")
         .item(0)
         .getTextContent());
      }
     }
   } catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
   }
  }
}

ผลการทำงาน
Root element :class
----------------------------

Current Element :student
Student roll no : 393
First Name : dinkar
Last Name : kad
Nick Name : dinkar
Marks : 85

Current Element :student
Student roll no : 493
First Name : Vaneet
Last Name : Gupta
Nick Name : vinni
Marks : 95

Current Element :student
Student roll no : 593
First Name : jasvir
Last Name : singn
Nick Name : 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น