สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ObjectStream และ Zip Programming

เรื่องนี้เราจะมาพูดเรื่องการบีบอัดข้อมูล โดยเขียนโปรแกรมสั่งให้เขียนไฟล์แบบ ไบนารี่ เหมือนเดิม เพียงแต่ว่ามีความต่างคือเป็นการเขียนค่า และบีบอัด (zip) เพื่อให้ข้อมุลในไฟล์มีขนาดเล็กลงไปอีก

ตัวอย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ขอให้สร้าง package ชื่อ objectStreamTest ขึ้นมาก่อน แล้วสร้างไฟล์ ObjectStreamTest.java ใส่เข้าไป พร้อมกับเขียนโค้ดลงไปดังนี้package objectStreamTest;

import java.io.*;
import java.util.*;

class Employee implements Serializable {

  private String name;
  private double salary;
  private Date hireDay;

  public Employee() {
  }

  public Employee(String n, double s, int year, int month, int day) {
    name = n;
    salary = s;
    GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar(year, month - 1, day);
    hireDay = calendar.getTime();
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public double getSalary() {
    return salary;
  }

  public Date getHireDay() {
    return hireDay;
  }

  public void raiseSalary(double byPercent) {
    double raise = salary * byPercent / 100;
    salary += raise;
  }

  public String toString() {
    return getClass().getName() + "[name=" + name + ",salary=" + salary + ",hireDay=" + hireDay + "]";
  }
}

class Manager extends Employee {

  private Employee secretary;

  public Manager(String n, double s, int year, int month, int day) {
    super(n, s, year, month, day);
    secretary = null;
  }

  public void setSecretary(Employee s) {
    secretary = s;
  }

  public String toString() {
    return super.toString() + "[secretary=" + secretary + "]";
  }
}

class ObjectStreamTest {

  public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException {
    Employee harry = new Employee("Harry Hacker", 50000, 1989, 10, 1);
    Manager carl = new Manager("Carl Cracker", 80000, 1987, 12, 15);
    carl.setSecretary(harry);
    Manager tony = new Manager("Tony Tester", 40000, 1990, 3, 15);
    tony.setSecretary(harry);

    Employee[] staff = new Employee[3];

    staff[0] = carl;
    staff[1] = harry;
    staff[2] = tony;

    // save all employee records to the file employee.dat     
    try (ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("employee.dat"))) {
      out.writeObject(staff);
    }

    try (ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new FileInputStream("employee.dat"))) {
      // retrieve all records into a new array
      Employee[] newStaff = (Employee[]) in.readObject();

      // raise secretary's salary
      newStaff[1].raiseSalary(10);

      // print the newly read employee records
      for (Employee e : newStaff) {
        System.out.println(e);
      }
    }
  }
}

ผลการทำงาน
objectStreamTest.Manager[name=Carl Cracker,salary=80000.0,hireDay=Tue Dec 15 00:00:00 ICT 1987][secretary=objectStreamTest.Employee[name=Harry Hacker,salary=55000.0,hireDay=Sun Oct 01 00:00:00 ICT 1989]]
objectStreamTest.Employee[name=Harry Hacker,salary=55000.0,hireDay=Sun Oct 01 00:00:00 ICT 1989]
objectStreamTest.Manager[name=Tony Tester,salary=40000.0,hireDay=Thu Mar 15 00:00:00 ICT 1990][secretary=objectStreamTest.Employee[name=Harry Hacker,salary=55000.0,hireDay=Sun Oct 01 00:00:00 ICT 1989]]

1 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น