สนับสนุนโดย

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

match

การจับอักษรว่าเข้ากับรูปแบบ (pattern) ที่เราต้องการตรวจสอบหรือไม่ สามารถเช็คได้ไม่ยากด้วย Regex นี่แหละครับ เดี๋ยวตัวอย่างนี้จะพาตรวจสอบ href ของ <a> tag ในภาษา HTML

ให้ทำการสร้าง package ชื่อ match และสร้างไฟล์ HrefMatch.java เขียนโค้ดเข้าไปดังนี้package match;

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.regex.*;

public class HrefMatch {

  public static void main(String[] args) {
    try {
      // get URL string from command line or use default
      String urlString;
      if (args.length > 0) {
        urlString = args[0];
      } else {
        urlString = "http://www.javathailand2.com";
      }

      // open reader for URL
      InputStreamReader in = new InputStreamReader(new URL(urlString).openStream());

      // read contents into string builder
      StringBuilder input = new StringBuilder();
      int ch;
      while ((ch = in.read()) != -1) {
        input.append((char) ch);
      }

      // search for all occurrences of pattern
      String patternString = "<a\\s+href\\s*=\\s*(\"[^\"]*\"|[^\\s>]*)\\s*>";
      Pattern pattern = Pattern.compile(patternString, Pattern.CASE_INSENSITIVE);
      Matcher matcher = pattern.matcher(input);

      while (matcher.find()) {
        int start = matcher.start();
        int end = matcher.end();
        String match = input.substring(start, end);
        System.out.println(match);
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (PatternSyntaxException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

ผลการทำงาน
<a href='http://www.javathailand2.com/'>
<a href='http://www.javathailand2.com/p/blog-page_1.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/p/blog-page.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/p/inhouse-trainning.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/p/blog-page_10.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2019/01/2018.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/regular-expression.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/memory-map-file.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/serialization-and-cloning.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/objectstream-zip-programming.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/reading-and-writing-binary-data.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/text-file.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/interrupt.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/sleep.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/thread-rescheduling.html'>
<a href='https://plus.google.com/103560976406473444540'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2019/01/2018.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/text-file.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2019/01/2018.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/sro-self-running-object.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/thread-rescheduling.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/thread-priorities.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/serialization-and-cloning.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/thread_17.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/sleep.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/super-references.html'>
<a href='http://www.javathailand2.com/2018/12/objectstream-zip-programming.html'>

โปรแกรมจะมองเห็นทุกอย่างที่เข้าข่ายกับตัวตรวจสอบ regex ของ match ซึ่งก็คือ a ทุกตัวที่มี href ตามเงื่อนไขครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น