สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การใช้ Abstract Class

การกำหนด abstract ก็คือการบอกว่า class ใดที่ทำการสืบทอดไปจะต้องสร้าง method ตามที่โดนกำหนดไว้ใน abstract keyword เช่นว่า เราอยากให้คลาสลูกมี method a(), b(), c() เราก็วางเป็น abstract ไว้ เพื่อกำหนดมาตรฐานตามที่เราต้องการตัวอย่างโค้ดที่ยังไม่ใช้ abstract
package myPackage;

class Abs1 {
  void g() {
    System.out.println("g");
  }
}

class Abs2 extends Abs1 {
  
}

public class AbstractClass {
  public static void main(String[] args) {
    new Abs2().g();
  }
}

ผลการทำงาน
g

ทีนี้หากเราต้องการกำหนดว่า ให้คลาสใดๆ ก็ตามที่สืบทอดไปจาก Abs1 ต้องสร้าง method g() และให้มันทำงานได้ เราก็วาง abstract ไว้ข้างหน้าดังนี้
package myPackage;

abstract class Abs1 {
  abstract void g();
}

class Abs2 extends Abs1 {
  
}

public class AbstractClass {
  public static void main(String[] args) {
    new Abs2().g();
  }
}

ผลการทำงาน
Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError
at myPackage.AbstractClass.main(AbstractClass.java:14)
Caused by: java.lang.RuntimeException: Uncompilable source code - myPackage.Abs1 is not abstract and does not override abstract method g() in myPackage.Abs1
at myPackage.Abs1.<clinit>(AbstractClass.java:4)
... 1 more

ที่มัน error เพราะว่าเราไม่ได้ทำการสร้าง g() ในคลาสลูก ให้ทำการเพิ่มเติมโค้ดอีกดังนี้

package myPackage;

abstract class Abs1 {
  abstract void g();
}

class Abs2 extends Abs1 {

  void g() {
    System.out.println("Abs2 g method");
  }
  
}

public class AbstractClass {
  public static void main(String[] args) {
    new Abs2().g();
  }
}


ผลการทำงาน
Abs2 g method

1 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น