สนับสนุนโดย

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

การเขียนไฟล์ XML

หัวข้อนี้ผมจะพาเขียนโปรแกรม java เพื่อสร้างเอกสาร XML ไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับโปรแกรมอื่นๆ หรือไว้ใช้งานสำหรับ web service กันครับ โดยเราจะเขียนโค้ดง่ายๆ กัน

เริ่มจากสร้าง package ชื่อว่า write และทำการสร้างไฟล์ WriteXmlFile.java เข้าไป และเขียนโค้ดลงไปดังนี้