สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Thread Priorities

การจัดความสำคัญของเทรด ถือได้ว่าจำเป็นมากสำหรับการเขียนโปรแกรมที่ต้องแยกส่วนทำงาน และทำงานพร้อมๆ กันหลายเทรด ในเวลาเดียวกัน เพราะในบางงานมีความสำคัญมาก บางงานสำคัญน้อยกว่า ดังนั้นแล้วเราต้องจัดระดับความสำคัญ ตรงนี้เราเรียกว่า priorities ครับ

มี 3 ระดับคือ
MIN
NORM
MAX