สนับสนุนโดย

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รู้จักกับ Thread

ในการเขียนโปรแกรมที่ต้องการให้ทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้นั้น เราต้องใช้ Thread เพื่อแยกการทำงานออกเหมือนว่าเรามี cpu หลายๆ คอร์ เช่นเราต้องการเขียนโปรแกรมค้นหาข้อมูลจากไฟล์ เพื่อให้ทำงานไวขึ้น ลื่นไหลขึ้น เราก็ต้องแยกเป็นหลายๆ ตัว

java จะมีคลาส Thread ให้ใช้โดยอยู่ใน java.lang.Thread