สนับสนุนโดย

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

modifier ของ method

สำหรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง method นั้น ทำได้เช่นเดียวกับ properties โดยตัวที่เราจะได้เรียนกันในหัวข้อนี้ก็คือเรื่องของ private ก่อน เพราะเห็นภาพได้ง่าย ชัดเจน

คำว่า private ก็หมายถึง ส่วนตัว นั่นแปลว่าหาก method ใดมีคำว่า private นำหน้า method นั้นจะถูกเรียกใช้งานไม่ได้ แม้ว่าจะเป็น object ก็ตาม แต่จะสามารถเรียกใช้ได้ก็ต่อเมื่อ อยู่ใน class ของตนเอง