สนับสนุนโดย

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การแปลงชนิดตัวแปร

ในการเขียนโปรแกรม เมื่อเริ่มทำงานซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เราจะได้ทำการแปลงค่าตัวแปร จากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

int x = 10;
String y = "20";

System.out.println(x + y);

สิ่งที่จะได้ก็คือ
1020