สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ชนิดของตัวแปร

ในภาษา java นั้นมีชนิดของตัวแปรอยู่ด้วยกันมากมาย ดังนี้

String = ข้อความ เช่น "Hello"
int = เลขจำนวนเต็ม เช่น 48
char = อักษร เช่น 'a'
float = เลขทศนิยม ที่มีทศนิยมจำนวนมากๆ เช่น 42.97854347834983235f
double = เลขทศนิยม ที่มีจำนวนทศนิยมไม่มากนัก เช่น 23.7893
byte = อักษรแบบ byte ในระบบคอมพิวเตอร์
boolean = รูปแบบทางตรรกะ เช่น true, false
object = ชนิดแบบวัตถุ เก็บอะไรก็ได้ เพราะทุกสิ่งคือวัตถุ

จัดรูปแบบการแสดงผล ตัวอักษร

ในการสั่งพิมพ์อักษรออกมา เรามักใช้ System.out.println("My Message");
ทีนี้บางครั้งหากเราต้องการให้พิมพ์แบบแยกบรรทัด จะทำอย่างไร หรือพิมพ์ต่อกัน ทำอย่างไร
ลองมาดูตัวอย่างนี้

System.out.println("Hello");
System.out.println("Java");