สนับสนุนโดย

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Text File และการใช้งาน

สำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อ เขียน และอ่าน ข้อมูลลงในไฟล์ แบบที่ง่ายที่สุดจะเป็นการจัดการแบบข้อความ หรือที่เราเรียกกันว่า Text File นั่นเองครับ เพราะจะใช้โปรแกรมไหนมาเปิดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Notepad, Editor ทั่วไป หรือแม้แต่เขียนโปรแกรมมาอ่านข้อมูลเองก็ทำได้ ไม่ว่าจะใช้ภาษาใดๆ



ลองมาดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรมครับ  (ตัวอย่างนี้พาเขียน และอ่านข้อมูลในไฟล์)
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Scanner;

// class Employee for Manage data
class Employee {
  public String name;
  public int salary;
  
  public Employee(String name, int salary) {
    this.name = name;
    this.salary = salary;
  }
}

// main software
public class TextFileTest {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Employee[] staff = new Employee[3];
    
    // save all employee to text file
    staff[0] = new Employee("Tavon", 70000);
    staff[1] = new Employee("Mali", 40000);
    staff[2] = new Employee("Tilada", 30000);
    
    try (PrintWriter out = new PrintWriter("employee.dat", "utf-8")) {
      writeData(staff, out);
    }
    
    // retrieve all recoreds into a new array
    try (Scanner in = new Scanner(new FileInputStream("employee.dat"), "utf-8")) {
      Employee[] newStaff = readData(in);
      
      // print the newly read employee records
      for (Employee e : newStaff) {
        System.out.println(e.name + ", " + e.salary);
      }
    }
  }
  
  static void writeData(Employee[] employees, PrintWriter out) throws IOException {
    out.println(employees.length);
    
    for (Employee e : employees) {
      writeEmployee(out, e);
    }
  }
  
  static Employee[] readData(Scanner in) {
    int n = in.nextInt();
    in.nextLine(); // consume new line
    
    Employee[] employees = new Employee[n];
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      employees[i] = readEmployee(in);
    }
    
    return employees;
  }
  
  static void writeEmployee(PrintWriter out, Employee e) {
    out.println(e.name + "|" + e.salary);
  }
  
  static Employee readEmployee(Scanner in) {
    String line = in.nextLine();
    String[] tokens = line.split("\\|");
    String name = tokens[0];
    int salary = Integer.parseInt(tokens[1]);
    
    return new Employee(name, salary);
  }
  
}

ผลการทำงาน
Tavon, 70000
Mali, 40000
Tilada, 30000

1 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น