สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Reading and Writing Binary Data

การอ่านเขียนไฟล์อีกแบบหนึ่งที่นิยมกันมาก คือข้อมูลแบบ ไบนารี่ ซึ่งข้างในจะเป็นอักษรที่โปรแกรมทั่วไปเปิดอ่านแล้วไม่เข้าใจ เช่น ds2348d7fsdfjskj2341237sdfjjkjwed1234340584568 อะไรพวกนี้
ข้อดีคือมีแต่โปรแกรมเราเขียนเท่านั้นอ่านข้อมูลในนั้นได้ เพื่อปกป้องให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะเข้ารหัส หรือไม่เข้ารหัสก็ได้มาลองดูตัวอย่างกันครับ

package myPackage;

import java.io.*;
import java.util.*;

class Employee {

  public static final int NAME_SIZE = 40;
  public static final int RECORD_SIZE = 2 * NAME_SIZE + 8 + 4 + 4 + 4;

  private String name;
  private double salary;
  private Date hireDay;

  public Employee() {
  }

  public Employee(String n, double s, int year, int month, int day) {
    name = n;
    salary = s;
    GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar(year, month - 1, day);
    hireDay = calendar.getTime();
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public double getSalary() {
    return salary;
  }

  public Date getHireDay() {
    return hireDay;
  }

  public void raiseSalary(double byPercent) {
    double raise = salary * byPercent / 100;
    salary += raise;
  }

  public String toString() {
    return getClass().getName()
        + "[name=" + name
        + ",salary=" + salary
        + ",hireDay=" + hireDay
        + "]";
  }
}

class DataIO {

  public static String readFixedString(int size, DataInput in)
      throws IOException {
    StringBuilder b = new StringBuilder(size);
    int i = 0;
    boolean more = true;
    while (more && i < size) {
      char ch = in.readChar();
      i++;
      if (ch == 0) {
        more = false;
      } else {
        b.append(ch);
      }
    }
    in.skipBytes(2 * (size - i));
    return b.toString();
  }

  public static void writeFixedString(String s, int size, DataOutput out)
      throws IOException {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
      char ch = 0;
      if (i < s.length()) {
        ch = s.charAt(i);
      }
      out.writeChar(ch);
    }
  }
}

public class RandomAccessTest {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Employee[] staff = new Employee[3];

    staff[0] = new Employee("Carl Cracker", 75000, 1987, 12, 15);
    staff[1] = new Employee("Harry Hacker", 50000, 1989, 10, 1);
    staff[2] = new Employee("Tony Tester", 40000, 1990, 3, 15);

    try (DataOutputStream out = new DataOutputStream(new FileOutputStream("employee.dat"))) {
      // save all employee records to the file employee.dat
      for (Employee e : staff) {
        writeData(out, e);
      }
    }

    try (RandomAccessFile in = new RandomAccessFile("employee.dat", "r")) {
      // retrieve all records into a new array

      // compute the array size
      int n = (int) (in.length() / Employee.RECORD_SIZE);
      Employee[] newStaff = new Employee[n];

      // read employees in reverse order
      for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        newStaff[i] = new Employee();
        in.seek(i * Employee.RECORD_SIZE);
        newStaff[i] = readData(in);
      }

      // print the newly read employee records
      for (Employee e : newStaff) {
        System.out.println(e);
      }
    }
  }

  public static void writeData(DataOutput out, Employee e) throws IOException {
    DataIO.writeFixedString(e.getName(), Employee.NAME_SIZE, out);
    out.writeDouble(e.getSalary());

    GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar();
    calendar.setTime(e.getHireDay());
    out.writeInt(calendar.get(Calendar.YEAR));
    out.writeInt(calendar.get(Calendar.MONTH) + 1);
    out.writeInt(calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH));
  }

  public static Employee readData(DataInput in) throws IOException {
    String name = DataIO.readFixedString(Employee.NAME_SIZE, in);
    double salary = in.readDouble();
    int y = in.readInt();
    int m = in.readInt();
    int d = in.readInt();
    return new Employee(name, salary, y, m - 1, d);
  }
}


ผลการทำงาน
myPackage.Employee[name=Carl Cracker,salary=75000.0,hireDay=Sun Nov 15 00:00:00 ICT 1987]
myPackage.Employee[name=Harry Hacker,salary=50000.0,hireDay=Fri Sep 01 00:00:00 ICT 1989]
myPackage.Employee[name=Tony Tester,salary=40000.0,hireDay=Thu Feb 15 00:00:00 ICT 1990]

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น