สนับสนุนโดย

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ชนิดของตัวแปร

ในภาษา java นั้นมีชนิดของตัวแปรอยู่ด้วยกันมากมาย ดังนี้

String = ข้อความ เช่น "Hello"
int = เลขจำนวนเต็ม เช่น 48
char = อักษร เช่น 'a'
float = เลขทศนิยม ที่มีทศนิยมจำนวนมากๆ เช่น 42.97854347834983235f
double = เลขทศนิยม ที่มีจำนวนทศนิยมไม่มากนัก เช่น 23.7893
byte = อักษรแบบ byte ในระบบคอมพิวเตอร์
boolean = รูปแบบทางตรรกะ เช่น true, false
object = ชนิดแบบวัตถุ เก็บอะไรก็ได้ เพราะทุกสิ่งคือวัตถุ

1 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น